Ładuję...

Klauzula informacyjna

Kilka słów o ochronie danych

T-Mobile Polska S.A., jako jeden z najdłużej działających podmiotów na rynku telekomunikacyjnym w Polsce, podchodzi priorytetowo do kwestii związanych z bezpieczeństwem informacji i danych osobowych swoich Klientów.

Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby nasze rozwiązania odpowiadały najwyższym standardom bezpieczeństwa informacji, a przetwarzanie danych odbywało się zgodnie przepisami o ochronie danych osobowych, w tym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych – tzw. „RODO”.

Dla zapewnienia transparentności przetwarzania Państwa danych osobowych, poniżej przekazujemy Państwu informacje na temat zasad ich przetwarzania i ochrony.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest T-Mobile Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa („T-Mobile”).

Jakie dane przetwarzamy?

Przy zawieraniu umowy lub rejestracji karty Prepaid pozyskujemy Państwa dane osobowe. Są to m.in.:

 • nazwisko i imiona

 • miejsce i data urodzenia,

 • adres zamieszkania oraz adres korespondencyjny,

 • numer kontaktowy oraz adres e-mail,

 • numer ewidencyjny PESEL - w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej,

 • nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca – numer paszportu lub karty pobytu

Podczas korzystania z naszych usług możemy pozyskiwać dodatkowo inne informacje, takie jak, np.:

 • dane dotyczące wzajemnych rozliczeń, informacje o korzystaniu z naszych ofert,

 • dane transmisyjne, czyli dane o sposobie korzystania z naszych usług,

 • dane lokalizacyjne, czyli dane o położeniu Państwa urządzenia.

Dlaczego i jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Powyższe dane są przetwarzane, jeśli jest to niezbędne do:

 • Zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 b RODO), w tym:

  • świadczenia usług telekomunikacyjnych (np. realizacja połączeń, przekazywanie wiadomości),

  • utrzymania poprawności działania usług,

  • zapewnienia jakości sieci, przepustowości połączeń oraz usuwania awarii.

 • Realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 c RODO),w tym:

  • wystawiania i przechowywania faktur,

  • przechowywania informacji o połączeniach,

  • zapewnienia bezpieczeństwa sieci oraz poufności komunikacji,

  • zapewnienia równego dostępu do usług,

  • rozpatrywania reklamacji.

 • Realizacji prawnie uzasadnionych interesów T-Mobile (art. 6 ust. 1 f RODO), w tym:

  • odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski, skargi,

  • tworzenia analiz, zestawień na potrzeby własne i grupy kapitałowej Deutsche Telekom,

  • przygotowania propozycji ofert i rozwiązań dostępnych w T-Mobile, marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług,

  • wykrywania nadużyć, przekroczenia limitów lub progów (np. nadmiarowej transmisji danych), co może prowadzić do ograniczenia lub zablokowania działania poszczególnych usług,

  • blokowania korzystania z usług ze względu na zaległości finansowe – w przypadku Klientów abonamentowych,

  • udział w ankietach, badaniach satysfakcji Klienta, promocjach, konkursach,

  • archiwizacja danych i dokumentów,

  • informowania o istotnych sprawach, np. możliwych utrudnieniach w korzystaniu z naszych usług,

  • ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń (m.in. procesy windykacyjne, sprzedaż wierzytelności, zawiadamianie właściwych organów).

 • Prowadzenia działań marketingowych (art. 6 ust. 1 a RODO), w tym marketingu bezpośredniego produktów i usług, który wykonywany jest na podstawie udzielonej zgody, która może być wycofana w dowolnej chwili (wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody).

  Na podstawie udzielonych zgód możemy np.:

  • prezentować reklamy T‑Mobile i firm z nami współpracujących. W tym celu możemy analizować, wedle Państwa uznania, dane transmisyjne (np. lokalizację, koszty i czasy połączeń), sposób korzystania przez Państwa z urządzenia, informacje o rodzaju Państwa ulubionych serwisów internetowych, oprogramowanie sprzętu, aplikacje, czy ogólnodostępne dane np. z serwisów społecznościowych,

  • tworzyć zestawienia, analizy, statystyki tego, jak korzystają Państwo z funkcjonalności, usług naszych i firm z nami współpracujących. Informacje te możemy także łączyć z informacjami o innych naszych Klientach tak, aby budować anonimowe bazy informacji.

  Przetwarzanie w związku z realizowaniem prawnie uzasadnionych interesów T‑Mobile oraz na podstawie otrzymanej zgody może być wykonywane w sposób zautomatyzowany pozwalający na prognozowanie preferencji (np. co do oferty, usług), zachowania (np. wykrywanie nadużyć) lub ryzyka (np. ocena wypłacalności). Takie działanie nazywane jest profilowaniem.

Obowiązek podania danych

Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy lub do czynności niezbędnych do podjęcia przed jej zawarciem. W przypadku gdy nie podacie Państwo danych oznaczonych jako obowiązkowe, będziemy zmuszeni odmówić zawarcia umowy lub do zaproponowania mniej korzystnych warunków umownych. W pewnych sytuacjach niepodanie danych może prowadzić do ograniczenia lub całkowitej niemożliwości skorzystania z usług. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.

Profilowanie

Państwa dane mogą podlegać całkowicie zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu, które polegać będzie na prognozowaniu Państwa preferencji (np. co do oferty, usług), zachowania (np. wykrywanie nadużyć) lub ryzyka (np. ocena wypłacalności). Co do zasady takie działania mogą być podejmowane, w oparciu o prawnie uzasadniony interes T-Mobile albo na podstawie uprzednio udzielonej przez Państwa zgody. W wyniku niektórych z tych operacji mogą zostać podjęte decyzje o skutkach prawnych lub podobnie dla Państwa istotnych np. ocena wiarygodności kredytowej. W takich przypadkach podjęliśmy środki gwarantujące, że proces decyzyjny nie pozostaje wyłącznie zautomatyzowany.

Jak długo przetwarzamy dane?
decyzji

Dane przetwarzane dla celów realizacji zawartej z Państwem umowy będą przetwarzane przez czas jej obowiązywania. Okres przetwarzania danych może także wynikać wprost z przepisów prawa, w przypadku gdy dane są przetwarzane dla realizacji obowiązków publicznoprawnych ciążących na T-Mobile, wynikających przede wszystkim z przepisów podatkowych oraz obarczających T-Mobile jako operatora telekomunikacyjnego. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane mogą być przetwarzane do czasu jej wycofania. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Komu przekażemy Państwa dane?

Z reguły T-Mobile nie przekazuje Państwa danych podmiotom trzecim, chyba że konieczność taka uzasadniona jest szczególnymi okolicznościami, np.:

 • na żądanie uprawnionych organów lub urzędów państwowych albo sądów (np. Prokuratury, Policji, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Skarbowego);

 • w przypadku współpracy z partnerami działającymi na nasze zlecenie (np. Autoryzowanym Punktom Sprzedaży, aby w naszym imieniu mogli kompleksowo Państwa obsługiwać, partnerom wspierającym świadczenie Państwu usług);

 • podwykonawcom T-Mobile działającym na nasze zlecenie, np.. audytorom, kancelariom prawnym, firmom księgowym i podatkowym, firmom/agencjom reklamowym, marketingowym i badawczym, firmom dostarczającym narzędzia i usługi umożliwiające prowadzenie analiz i statystyk, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, dostawcom usług chmurowych, ubezpieczycielom, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, utrzymującym infrastrukturę telekomunikacyjną, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji, podmiotom świadczącym usługi w zakresie ochrony osób i mienia, spółkom z Grupy Deutsche Telekom);

 • firmom kurierskim, Poczcie Polskiej;

 • pośrednikom płatności i instytucjom bankowym;

 • innym operatorom telekomunikacyjnym;

 • biurom informacji gospodarczej i biurom informacji kredytowej;

 • nabywcom wierzytelności;

 • innym podmiotom, o ile będzie to niezbędne dla realizacji działań podejmowanych na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Międzynarodowe transfery danych

T-Mobile przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;

 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

Więcej o wdrożonych przez nas środkach bezpieczeństwa można dowiedzieć się kontaktując się z nami za pośrednictwem danych wskazanych w sekcji „KONTAKT W SPRAWACH OCHRONY DANYCH”. Za pośrednictwem tych danych można skontaktować się także w celu uzyskania kopii danych.

Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 • Prawo do sprostowania danych

 • Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

 • Prawo dostępu do danych

 • Prawo do uzyskania kopii danych

 • Prawo do przenoszenia danych

 • Prawo do sprzeciwu

 • Prawo do wycofania zgody

 • Prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa. Jeżeli T-Mobile nie będzie w stanie Państwa zidentyfikować na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania. Postępowanie w sprawie składanych wniosków jest, co do zasady, nieodpłatne. W wyjątkowych przypadkach T-Mobile zastrzega sobie możliwość naliczenia opłat, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Kontakt w sprawach ochrony danych

Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacji:

 • wysyłając e-mail na adres: redbullmobile@t-mobile.pl,

 • telefonicznie pod numerem: 604 555 555,

 • za pośrednictwem aplikacji mobilnej (Red Bull MOBILE),

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej: T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Anna Hermanowicz. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@t-mobile.pl lub na adres pocztowy: T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12 02-674 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.