#0d2143

ARCHIWUM

RED BULL MOBILE

ARCHIWUM REGULAMINÓW RED BULL MOBILE

 

 

Zmiana zasad rozliczania z numerami Obsługi Klienta

P4 sp. z o.o. uprzejmie informuje, że od dnia 22 grudnia 2014 r. cena za połączenia głosowe z numerami Obsługi Klienta (*666, 790 666 666) będzie wynosiła 0,29 zł za minutę połączenia (naliczanie sekundowe), ale całkowity koszt połączenia nie przekroczy obecnie obowiązującej stawki, która  w zależności od posiadanej oferty wynosi: 1 zł lub 1,5 zł za połączenie.

Komunikat nie dotyczy ofert, w których połączenia na numery Obsługi Klienta są bezpłatne lub już naliczane zgodnie ze stawką 0,29 zł za minutę połączenia (naliczanie sekundowe) oraz ofert skierowanych wyłącznie do przedsiębiorców.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 61 ust. 51 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późń. zm.), w przypadku braku akceptacji zmian przedstawionych powyżej przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”) do dnia wprowadzenia zmian w życie, czyli do 22 grudnia 2014 r. Jednakże w związku z tym, że proponowana zmiana nie jest podwyższeniem cen Usług Telekomunikacyjnych, w razie skorzystania przez Państwa z prawa do wypowiedzenia Umowy przed upływem czasu określonego, na jaki Umowa została zawarta, P4 sp. z o.o. ma prawo dochodzić od Państwa opłaty specjalnej/kary umownej w wysokości nieprzekraczającej równowartości ulgi przyznanej Państwu, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

 

ROAMING - ARCHIWALNE KOMUNIKATY

Alternatywny dostawca usług roamingu międzynarodowego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii oraz Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1203/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. Klienci P4 sp. z o.o. od dnia 1 lipca 2014 r. będą mieli możliwość wyboru usług roamingu międzynarodowego świadczonych przez alternatywnych dostawców usług roamingu międzynarodowego. P4 sp. z o.o. w szczególności wyjaśnia, że:
I. Alternatywny dostawca usług roamingu międzynarodowego („Dostawca”) to inny niż P4 sp. z o.o. („PLAY”) dostawca usług roamingu międzynarodowego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), z którym P4 sp. z o.o. zawarła umowę na odsprzedaż usług roamingu międzynarodowego.
II. Klient może nieodpłatnie i w dowolnym momencie obowiązywania Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych zawartej z PLAY wybrać Dostawcę oraz korzystać z usług przez niego świadczonych.
III. W celu zmiany dostawcy usług roamingu międzynarodowego z PLAY na Dostawcę należy zwrócić się bezpośrednio do tego Dostawcy. Informacja o Dostawcach, z którymi PLAY zawarł umowę na odsprzedaż usług roamingu międzynarodowego na terenie EOG, będzie od 1 lipca 2014 r. zamieszczona na stronie www.play.pl, z zastrzeżeniem że żaden Dostawca nie ma obowiązku wnioskować do PLAY o zawarcie takiej umowy.
IV. Klient ma również możliwość, nieodpłatnie i w dowolnym momencie obowiązywania Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych zawartej z PLAY, dokonania zmiany Dostawcy na innego Dostawcę.
V. Zmiana PLAY na Dostawcę oraz Dostawcy na innego Dostawcę realizowana jest w terminie 1 dnia roboczego.
VI. Dostawca, z którego usług roamingu międzynarodowego korzysta Klient, nie jest zobowiązany do świadczenia tych usług w przypadku przeniesienia przez Klienta numeru telefonu z PLAY do innego operatora krajowego.
VII. W przypadku zmiany przez Klienta dostawcy usług roamingu międzynarodowego z PLAY na innego Dostawcę PLAY nie pobiera żadnych opłat.
VIII. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków dokonywania zmian opisanych powyżej będą wskazane w Regulaminie Dostępu do Alternatywnego Dostawcy Usług Roamingu Międzynarodowego, który będzie dostępny w Punktach Sprzedaży P4 oraz na stronie www.play.pl od dnia 1 lipca 2014 r.
IX. Dodatkowo od 1 lipca 2014 r. Klient będzie miał możliwość korzystania za pośrednictwem Karty SIM/USIM PLAY z transmisji danych w roamingu międzynarodowym na terenie EOG oferowanej przez lokalnego operatora, świadczącego usługi w odwiedzanym przez Klienta kraju, zgodnie z ofertą tego operatora, o ile operator ten świadczy taką usługę.
Dotychczas żaden Alternatywny Dostawca Usług Roamingu Międzynarodowego nie zawarł z P4 sp. z o.o. umowy na odsprzedaż usług roamingu międzynarodowego. 
Regulamin Dostępu do Alternatywnego Dostawcy Usług Roamingu Międzynarodowego 

Z poważaniem,
Zespół Red Bull MOBILE

 

Obniżone ceny wybranych Usług Telekomunikacyjnych w roamingu międzynarodowym

Szanowni Państwo,
 

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2015 r. w Play zostaną obniżone ceny wybranych Usług Telekomunikacyjnych w roamingu międzynarodowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.

Zmiany dotyczą:

• ceny za minutę wykonanego połączenia głosowego w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena za tę usługę wyniesie 0,77 PLN netto (0,95 PLN brutto);

• ceny za minutę odebranego połączenia głosowego w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena za tę usługę wyniesie 0,20 PLN netto (0,25 PLN brutto);

• ceny za wysłanie wiadomości SMS w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena za tę usługę wyniesie 0,24 PLN netto (0,30 PLN brutto);

• ceny za wysłanie wiadomości MMS w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena za tę usługę wyniesie 0,81 PLN netto (1,00 PLN brutto);

• ceny za 1 MB pakietowej transmisji danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena za tę usługę wyniesie 0,81 PLN netto (1,00 PLN brutto);

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 61 ust. 51 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243, z późń. zm.), w przypadku braku akceptacji zmian przedstawionych powyżej, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych („Umowa”), z którego można skorzystać do dnia wejścia w życie zmian tj. do 1 lipca 2015 r.. Zmiana, o której mowa, nie stanowi podwyższenia cen Usług Telekomunikacyjnych i wynika bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. W związku z powyższym informujemy, że w przypadku skorzystania przez Abonentów, którym przy zawarciu Umowy przyznano ulgę, z prawa do wypowiedzenia Umowy przed upływem czasu oznaczonego, na jaki Umowa została zawarta, P4 sp. z o.o. ma prawo dochodzić opłaty specjalnej/kary umownej w wysokości nieprzekraczającej równowartości przyznanej ulgi, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.